خانه

به زودی باز خواهیم گشت...


وبسایت در حال بروز رسانی است به زودی با قالب جدید بازمیگردیم

توسعه راهبرد سلامت برکت

دیدن نقشه

را ه های ارتباط با ما


خدمات و اهداف :خدمات ما:
• ارائه خدمات مشاوره در تامین و نگهداری بیمارستان ها
• ارائه خدمات مشاوره مدیریت کسب و کارهای سلامت محور
• ارائه خدمات دریافت استانداردها و گواهینامه های داخلی و بین المللی
• ارائه خدمات مشاوره در تدوین و یا اصلاح دستورالعمل ها، آیین نامه ها و قوانین کسب و کارهای سلامت محور
• ارائه خدمات مشاوره طراحی سیستم های اطلاعاتی مراکز سلامت محور
• ارائه خدمات مشاوره مدیریت منابع انسانی
• ارائه خدمات مشاوره تشکیل کمیته های بیمارستان
• ارائه مشاوره خدمات طراحی بالینی
• ارائه خدمات مشاوره اقتصادی و برنامه ریزی مالی برای کسب و کارهای سلامت محور
• ارائه خدمات بازاریابی و توسعه نام تجاری برای کسب و کارهای سلامت محور
• ارائه خدمات شبیه سازی و اجرای آزمایشی برای کسب و کارهای سلامت
• ارائه خدمات نوآوری در کسب و کار

ماموریتهای ما :
• طراحی و ارائه راه حل و مدلهای اقتصادی مدیریت مراکز درمانی
• انتقال استراتژیک دانش علمی و عملی مدیریت بیمارستان به کارکنان درمانی کشور
• مدیریت دانش علمی و عملی مدیریت بیمارستان به کارکنان درمانی کشور
• تدوین و استقرار فرایندهای اداره مراکز درمانی با توجه به نیازهای سلامت در کشور
• ایجاد مرکز تحقیقات و پژوهش مدیریت بیمارستانی
• به کارگیری چرخه مدیریت درآمدهای(RCM) مراکز درمانی با استفاده از راه حلهای تدوین شده